Hoppa till innehåll

Om webbplatsen

GDPR – så behandlar vi personuppgifter

Denna informationstext förklarar hur Riksantikvarieämbetet hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som i olika ärenden kontaktar Glimmingehus.

Riksantikvarieämbetet är mån om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (det vill säga tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, till exempel namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bild, IP-adress.

Bilden visar borgen i grodperspektiv med en illustration av ett hänglås framför.

Foto: Mats Larsson, CC BY

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används.

I verksamheten på Glimmingehus behandlar vi följande personuppgifter:

 • namn
 • telefonnummer
 • mejladress
 • fakturaadress
 • kontokortsuppgifter
 • foton
 • ljud- och bildupptagningar
 • IP-nummer och cookies, om de kan kopplas till en fysisk person

På Glimmingehus behandlar personuppgifter för att kunna

 • sälja entrébiljetter till verksamheten
 • ta emot och administrera bokningar
 • bedriva marknadsföring och kommunikation
 • genomföra livesändningar

Rättslig grund

Det lagliga stödet för myndighetens behandling är i huvudsak artikel 6.1.e i EU:s dataskyddsförordning. Där anges det att behandling är laglig om den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Riksantikvarieämbetet behandlar personuppgifter med anledning av myndighetens uppdrag från regeringen vilket utgör ett allmänt intresse. Uppdraget framgår i Regleringsbrevet där det stipuleras att myndigheten ska redovisa olika åtgärder, verksamhet och besöksutveckling på sina besöksmål.

Lagringstid

Både papperskopior och digitala versioner av bokningsformulär, bokningsbekräftelser och fakturaunderlag rensas efter uppsatta rutiner. Digitala handlingar bevaras i enlighet med gällande arkivlagstiftning eller gallras i enlighet med tillämpliga gallringsbeslut.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter

Riksantikvarieämbetet säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för Riksantikvarieämbetet och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd.

Vid fotografering eller filmning till verksamheten kommer förvarnande information att lämnas och inga bilder med identifierbara besökare av Glimmingehus kommer att användas i verksamheten utan att skriftligt medgivande inhämtats.

Foton, ljud- och bildupptagningar som används med medgivande i verksamheten kan komma att nyttjas vid livesändningar via Zoom samt läggas upp på YouTube vilket innebär en tredjelandsöverföring (dvs. till land utanför EU/EES).

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas – du har i enlighet med Riksantikvarieämbetets rutiner rätt att få dina uppgifter borttagna. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kan radering försvåras.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Riksantikvarieämbetet.
Telefon: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se

Dataskyddsombud hos Riksantikvarieämbetet är verksjuristen Sofia Kullman, dataskyddsombud@raa.se

Vad gäller specifikt Glimmingehus så är kontaktuppgifterna följande:

Telefon: 072-7026566

E-post: glimmingehus@raa.se

Besöks- och postadress: Borgvägen 6, 276 56 Hammenhög

Tillgänglighetsredogörelse

Denna webbplats är helt förenlig enligt tillgänglighetsstandarderna fastställda i WCAG 2.1, vilket bekräftar dess åtagande att erbjuda en inkluderande och tillgänglig online-upplevelse för alla användare, oberoende av deras funktionsförmåga. Genom att uppfylla och i vissa fall överträffa de grundläggande och avancerade kraven i dessa riktlinjer, visar glimmingehus.se ett exemplariskt genomförande av bästa praxis inom digital tillgänglighet.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår webbplatss tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna på glimmingehus@raa.se.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina påpekande om bristande webbtillgänglighet eller önskemål om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det